Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie audítorských služieb Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Ing. Zalepová Andrea,CA
500.00 €
Návratná finančná výpomoc Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
9000.00 €
Rekonštrukcia fasády budovy OcU Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: GIBA-STAV s.r.o.
15425.71 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Dotácia na rekonštrukciu fasády budovy Obecného úradu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
15000.00 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: GIBA-STAV s.r.o.
31725.00 €
Kúpa automobilu Škoda Fabia Odb.: Kristína Slobodníková
Dod.: Obec Ďapalovce
1100.00 €
Poradensko-konzultačná činnosť a administratívne úkony k verejnému obstarávaniu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
300.00 €
Prenájom pozemku za účelom vybudovania lávky pre peších ku kostolu Odb.: Rímskokatolícka farnosť Panny Márie de Mercede, Holčíkovce
Dod.: Obec Ďapalovce
5.00 €
Nenávratný finančný príspevok na Zberný dvor v obci Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Služby v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Fúra s.r.o
0.00 €
Prenájom pozemku Odb.: Towercom, a.s.
Dod.: Obec Ďapalovce
0.92 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: NATUR-PACK,a.s.
0.00 €
Geodetické a kartografické práce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: ZEMWELL- Martin Velčko
247.00 €
Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve zo dňa 08.08.2018 Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Kontrol STAV, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30000.00 €
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 08.08.2018 Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Kontrol STAV, s.r.o.
0.00 €
Poradensko-konzultačná činnosť a administratívne úkony k verejnému obstarávaniu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
300.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu"Cesta na trh práce 3" Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
7044.39 €
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP na Zberný dvor v obci Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0.00 €
Zmluva o webstránke a doménových a webhostingových službách Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Darovanie nehnuteľností v katastrálnom území Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Juraj Gombita
0.00 €
Športovo-rekreačný areál Obce Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Zahrajme sa s.r.o.
23190.75 €
Municipálny úver - Univerzál Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zriadenie úverového účtu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Kúpa služobného auta Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Autocentrum AAA AUTO a.s.
10309.00 €
Rekonštrukcia strechy obecného úradu Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: STELL s.r.o.
16549.52 €
Vytvorenie pracovného miesta Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Kúpa miešačky 250 l Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Michal Jenčo
300.00 €
Kontrolná činnosť - zistenie stavu ihrísk a vydanie kontrolného protokolu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
230.00 €
Prenájom priestorov pre organizovanie tanečnej zábavy dňa 31.8.2019 Odb.: Anna Štofirová
Dod.: Obec Ďapalovce
0.00 €
Poradensko-konzultačná činnosť a administratívne úkony k verejnému obstarávaniu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
250.00 €
Dôveryhodné služby vydávania certifikátov Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí NFP na Zberný dvor v obci Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
226199.53 €
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Vytvorenie grantového účtu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Vytvorenie grantového účtu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dodanie krojového zabezpečenia pre FS Ondalik Odb.: ONDALIK, občianske združenie
Dod.: Anna Jenčová
6720.00 €
Geodetické a kartografické práce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: ZEMWELL - Martin Velčko, geodetická kancelária
381.00 €
Odplatný prevod akcií Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Ďapalovce
33.19 €
Vybavenie kuchyne - "Kuchyňa kultúrny dom Ďapalovce" Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI
6138.00 €
Vybavenie kuchyne - "Kuchyňa školskej jedálne Ďapalovce" Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI
3372.00 €
Stavebné práce pre projekt "Rekonštrukcia a prestavba priestorov MŠ a ŠJ - Ďapalovce" Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Jozef Homoľa
6746.96 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: MADE spol. s r.o.
0.00 €
Výstavba zberného dvora v obci Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: MAZAD s.r.o.
153044.55 €
Vykonávanie pozície externého projektového manažéra Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Mgr.art. Veronika Uramová
5200.00 €
Mobilná toaleta Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Agratech s.r.o.
1980.00 €
Stavebný dozor počas realizácie stavby Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Kontrol STAV, s.r.o.
3000.00 €
Prenájom nehnuteľnosti - pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania zberného dvora Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Rímskokatolícka farnosť Panny Márie de Mercede, Holčíkovce
50.00 €
Nosič kontajnerov Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
22824.00 €
Drvič stavebného odpadu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Agratech s.r.o.
23520.00 €
Nádoba na kvapaliny Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
340.80 €
Kontajner Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
12960.00 €
Ekosklad Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
10814.00 €
Elektrocentrála Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
2278.80 €
Kalové čerpadlo Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
340.80 €
Vysokotlakový čistič Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
570.00 €
Obytný kontajner Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Agratech s.r.o.
9840.00 €
Materiálno-technické zabezpečenie DHZ Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie "Zberný dvor v obci Ďapalovce" Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: DD-Arch s.r.o. Ing. arch. Drahomír Dvoriak
2400.00 €
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Vykonanie činnosti spočívajúcej vo vypracovaní posudkov Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: MUDr. Tibor Kočiš
15.00 €
Stavebné práce - stavebné úpravy obecnej budovy Ďapalovce 136 Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
148266.72 €
Prenájom nebytového priestoru za účelom využitia ako prevádzka telekomunikačných zariadení Odb.: Slovak Telekom a.s.
Dod.: Obec Ďapalovce
67.05 €
Darovanie nehnuteľností Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Juraj Gombita
0.00 €
Predaj ovocia a zeleniny Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Mária Čaklošová-OVO centrum
0.00 €
Dodávka tovaru do ŠJ Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Coop jednota
0.00 €
Posudzovanie odkázanosti FO Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: MUDr. Tibor Kočiš
0.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: ZEPO, spol. s.r.o.
62991.78 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: NATUR-PACK,a.s.
0.00 €
Zhotovenia diela v zmysle dokumentácie odovzdanej Objednávateľom Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
171000.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: NATUR-PACK,a.s.
0.00 €
Záväzok poskytovateľa poskytovať používateľovi plnania Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: DCOM DEUS
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy č. 136 Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: DD-Arch s.r.o. Ing. arch. Drahomír Dvoriak
5940.00 €
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: TENDERTEAM,s.r.o.
100.00 €
Stavebné úpravy obecnej budovy sš.136 Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: DD-Arch s.r.o. Ing. arch. Drahomír Dvoriak
5940.00 €
Predaj ovocia a zeleniny Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Mária Čaklošová-OVO centrum
0.00 €
Dodávanie potravín a mäsa Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: DMJ Market
0.00 €
Posudzovanie odkázanosti podľa zákona č. 448/2008 Zb. Odb.: MUDr. Tibor Kočiš
Dod.: Obec Ďapalovce
0.00 €
Výdaj palivovej karty na nákup motorových palív Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Slovnaft a.s.
200.00 €
Licencia programu URBIS Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: MADE spol. s r.o.
132.00 €
Financovanie projektu Rekonštrukcia det. ihriska Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
17931.29 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Pečať rozvoja obce

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac:

Iné

Kalendár zvozu odpadu